Skip to content

Γράφει ο Νίκος Κ. Φακίτσας

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ή Κατεδάφιση, [Ν.4067/12, Αρθρο 6 ή Αρθρο 8] τής ‘ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ’ Πολιτιστικής μας ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.
• Ποιός απ’ τούς πελάτες μας ζήτησαν τήν Βεβαίωση «Δομική τρωτότητα τού κτιρίου» τους, μετά από τακτοποίηση τών αυθαιρέτων κατασκευών; Ουδείς, διότι :
Ο Γιατρός ορκίστηκε στόν Ιπποκράτη, ο Δικηγόρος στην Θέμιδα,
και ο Μηχανικός ενώπιον Θεού και ανθρώπων!
«Ορκίζομαι,στην τιμή και την υπόληψή μου να πράξω, όσο καλύτερα μπορώ σύμφωνα με την
ικανότητα και την κρίση μου, τα ακόλουθα:……. Θα θυμάμαι ότι ως μηχανικός με τις ικανότητες και τη δύναμη που έχω, ταυτόχρονα έρχεται και η υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μου να δημιουργώ και να κάνω τη ζωή τους καλύτερη.
Ας διατηρώ τις καλές παραδόσεις της τέχνης μου κι ας απολαμβάνω την δημιουργία καινοτομίας.
Κι ας έχω τη χαρά να προσφέρω στην τέχνη μου νέα στοιχεία και να την κάνω να προοδεύει.

eikona_1eikona_2φωτο …… κάτω από την μπάρα (Νεα γέφυρα με στροφή … πέρα στο Rapido Mulino )… γιά τούς λάτρεις τών μεγάλων ΝεοΕλληνικών έργων

Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α΄/12 ( Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012)
ΑΡΘΡΟΝ 6 [Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς]
• Κτίρια χαρακτηρισµένα διατηρητέα ή που έχει κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισµού τους,
εφόσον επιβάλλεται η κατεδάφισή τους, λόγω επικινδύνου ετοιµορροπίας µε το Π∆/13-4-29 ΦΕΚ/153/Α/29 “περί επικινδύνων οικοδοµών”, επιτρέπεται να ανακατασκευασθούν αλλά µόνο εφόσον δεν υφίσταται η δυνατότητα άµεσης αποσόβησης του κινδύνου µε ηπιότερα µέτρα όπως αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, επισκευές, µερικές κατεδαφίσεις ΣτΕ 3183/1989 & ΣτΕ 4221/05
• Πρωτόκολλο επικινδύνου διατηρητέου κτιρίου είναι δυνατόν να ανακληθεί για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, (όπως είναι η προστασία των αρχαιοτήτων και των λοιπών µνηµείων -Αποφάσεις ΣτΕ 3183/1989), ΣτΕ 3905/03 & ΣτΕ 4221/05) και λόγω πλάνης των πραγµατικών γεγονότων, εάν υπάρχει δυνατότητα άρσης της επικινδυνότητας χωρίς ολική κατεδάφιση, αλλά µε ηπιότερα µέτρα, όπως µερική κατεδάφιση, αντιστήριξη, υποστύλωση, επισκευή.

eikona_3eikona_4Αρχιτεκτονική ‘κληρονομιά’ στο Στρατόπεδο Παπακώστα ΚΤΙΡΙΟ Παπακώστα (…Πρόβλεψη γιά ΚΑΠΗ, απο το ΓΠΣ ’92, όπου εγινε ΚΑΠΗ το ίδιο το κτίριο).

άρθ.6 ΝΟΚ ’12 παρ.6.α
• Οι διατάξεις της παρ. 6.α εφαρµόζονται στην περίπτωση κτιρίων / δοµικών έργων που καταρρέουν από οποιοδήποτε αίτιο (φθορά του χρόνου, πυρκαγιά, σεισµό,πληµµύρα, κατολίσθηση κλπ), ή βρίσκονται σε κατάσταση ετοιµορροπίας και επιβάλλεται η µερική ή ολική κατεδάφισή τους σε εκτέλεση πρωτοκόλλου επικινδύνου ετοιµορροπίας, για τα οποία όµως έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισµού τους ως διατηρητέων µε την κοινοποίηση της προβλεπόµενης αιτιολογικής έκθεσης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6.
• Δηλαδή, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4030 /11, σε περίπτωση κτιρίων η χώρων που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέοι η µπορεί να χαρακτηριστούν ως διατηρητέοι, το οικείο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει την αρµοδιότητα και οφείλει να γνωµοδοτεί και να διατυπώνει προτάσεις εντός 15 ηµερών από την υποβολή της έκθεσης επικινδύνως ετοιµόρροπων κατασκευών σχετικά µε τη δυνατότητα και τους τρόπους διατήρησής τους. (το οικείο Σ.Α. υπό σύσταση)

5Οταν τα λιθοσώματα, λύγισαν στόν χορό τού ανέμου «τού μικρού βοριά παρηγγειλα νάναι καλό παιδάκι…»

6Αντισεισμική προστασία, ‘ τής άρτας το γιοφύρι’(..Ετσι θα είναι η θεμελίωση ‘τής γέφυρας Πλάκας’)

«Σκοτώνουν τ’ άλογα όταν γεράσουν»;
• Η επιβαλλόµενη ανακατασκευή υλοποιείται βάσει λεπτοµερούς µελέτης αποτύπωσης, φωτογραφικής και κάθε άλλης δυνατής τεκµηρίωσης της υφιστάµενης κατάστασης. Οι ανωτέρω εργασίες προηγούνται υποχρεωτικά της υλοποίησης των µέτρων που επιβάλλονται από το πρωτόκολλο ετοιµορροπίας για την µερική ή ολική κατεδάφιση του κτιρίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
• Ο φάκελος της µελέτης ανακατασκευής µε τα στοιχεία τεκµηρίωσης και τη γνώµη του οικείου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής υποβάλλεται στην κατά περίπτωση αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, προκειµένου να προωθηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για την ανακατασκευή του κτιρίου (σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης και υποβολή του θέµατος µε µέριµνα της ∆/νσης Αρχιτεκτονικής του ΥΠΕΚΑ στο Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής για διατύπωση γνώµης.

UNESCO (ποιοί δέν θέλουν την ένταξη της Παρηγορήτριας στην ‘ουνέσκο’);

78Κάτοψη Ι.Ν. Παρηγοριτισσας (από αρχείο Ν.Φακίτσα) … φωτο αρχείο Ν.Φ. (αγκυρομένα λιθοσώματα)

παρ. 6.β (Γέφυρα Πλάκας)
Οι διατάξεις της παρ. 6.β εφαρµόζονται στην περίπτωση διατηρητέων κτιρίων / δοµικών έργων
(για τα οποία δηλαδή έχει ήδη εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη χαρακτηρισµού) που καταρρέουν από οποιοδήποτε αίτιο (φθορά του χρόνου, πυρκαγιά,σεισµό, πληµµύρα, κατολίσθηση κλπ), ή βρίσκονται σε κατάσταση ετοιµορροπίας και επιβάλλεται η µερική ή ολική κατεδάφισή τους σε εκτέλεση πρωτοκόλλου επικινδύνου ετοιµορροπίας. Και για τις εν λόγω περιπτώσεις ισχύει η υποχρέωση εφαρµογής της διαδικασίας της παρ.2 του άρθ.21 του Ν.4030 /11 που αναφέρεται παραπάνω (παρ. 6.α).
(Στην περίπτωση αυτή η ανακατασκευή γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ της 15.4.1988 (ΦΕΚ 317 ∆΄/88) µετά από έγκριση της µελέτης από το οικείο ΣΑ και έκδοση Άδειας ∆όµησης (χωρίς να απαιτείται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης).
Άρθ.6 , παρ. 6.α και 6.β
…Τελικά ποιός θα συντάξει τόν φάκελλο, ο Δήμ(αρχ)ος ή ο επενδυτής!
Στον φάκελο για την ανακατασκευή του διατηρητέου κτιρίου θα πρέπει να περιέχονται κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία :
• αρχιτεκτονική µελέτη η οποία θα περιλαµβάνει λεπτοµερή αποτύπωση, φωτογραφική και κάθε άλλη δυνατή τεκµηρίωση της υφιστάµενης κατάστασης.
Οι εργασίες αποτύπωσης και τεκµηρίωσης προηγούνται υποχρεωτικά της υλοποίησης των µέτρων
που επιβάλλονται από τυχόν πρωτόκολλο ετοιµορροπίας για την µερική ή ολική κατεδάφιση του
κτιρίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
• 2) γνωµοδότηση του οικείου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής επί της πρότασης της αρχιτεκτονικής µελέτης. (το οικείο Σ.Α. είναι υπό σύσταση).
• 3) οι κατά περίπτωση απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις ή εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών στο πλαίσιο εφαρµογής της ισχύουσας πολεοδοµικής, αρχαιολογικής (πχ κτίριο προγενέστερο των 100 ετών, κτίριο χαρακτηρισµένο και ως νεώτερο µνηµείο, εντός ορίων αρχαιολογικού χώρου, πλησίον αρχαίου η νεωτέρου µνηµείου) και λοιπής νοµοθεσίας και νοµολογίας.
• Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις επεµβάσεων πέραν της ανακατασκευής, όπως
διαφοροποίησης της µορφής του κελύφους ή των όψεων του προστατευοµένου αντικειµένου, κατασκευής νέου φέροντος οργανισµού από ωπλισµένο σκυρόδεµα,προσθηκών ή κατασκευής νέων κτιρίων σε ακίνητα στα οποία υπάρχουν διατηρητέα κτίρια, τηρείται πάντοτε η διαδικασία καθορισµού συµπληρωµατικών όρων και περιορισµών δόµησης της παρ.3.γ του άρθρου 6 του Ν.4067/12 µε έκδοση Υπ. Απόφασης. [Ξενία, εντός Αρχαιολογικού καθεστώτος], Αντισεισμική προστασία ή Κατεδάφιση;
«Σκοτώνουν τ’ άλογα όταν γεράσουν»;;;

910

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ από τό προσωπικό μου αρχείο …………….. φωτογραφία από το αρχείο μου